Strona niezależnego
Dyrektora Klubu

Logo Betterware

Zostań przedstawicielem

-----------------------------------
ZNAJDŹ
PRZEDSTAWICIELA
Z TWOJEJ OKOLICY
-----------------------------------
-----------------------------------

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE BETTERWARE

 1. Klub Betterware ma na celu promowanie sprzedaży bezpośredniej organizowanej przez Betterware i ułatwienie współpracy z Betterware.
 2. Przyjęcie do Klubu następuje po wypełnieniu nn. Zgłoszenia oraz wpłaceniu Opłaty Klubowej, która wynosi 9,90 zł brutto za kolejne 12 miesięcy członkostwa (cena obowiązująca na dzień 25.01.2007r.).
 3. Opłata Klubowa stanowi wynagrodzenie za świadczenia przysługujące członkom Klubu, takie jak Zestaw Początkowy, materiały informacyjne, szkolenia, spotkania instruktażowe i inne ogłaszane przez Betterware.
 4. Członkowie Klubu Betterware dzielą się na: Niezależnych Przedstawicieli oraz Stałych Klientów.
 5. Niezależnym Przedstawicielem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Niezależny Przedstawiciel ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 6. Stałym Klientem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zakupuje produkty Betterware na własne potrzeby. Stały Klient ma prawo do zakupu produktów Betterware po cenie hurtowej oraz prawo do rabatu przy zakupie produktów Betterware. Stały Klient nie ma prawa do odsprzedawania produktów Betterware.
 7. Członkowie Klubu Betterware zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wszystkich postanowień Umowy, Ogólnych Zasad Uczestnictwa w Klubie Betterware oraz prawa obowiązującego w Polsce.
 8. Członkowie Klubu Betterware nie są pracownikami ani agentami firmy Betterware bądź jakiegokolwiek jej oddziału. W związku z tym, nie są uprawnieni do reprezentowania Betterware w jakiejkolwiek formie, ani też nie mają prawa zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz firmy Betterware.
 9. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Klubie Betterware, a także ich ewentualne zmiany przedstawiane są w materiałach Betterware, takich jak materiały drukowane, pisma wysyłane do członków Klubu lub ogłaszane na stronie internetowej Betterware Poland, zwane łącznie: „Materiały Betterware”.
 10. W szczególności na „Materiały Betterware” składają się: „Szczegółowe Zasady Uczestnictwa w Klubie Betterware”, „Regulamin Klubu Betterware”, „Kodeks Etyczny Członków Klubu Betterware”.
 11. Członkowie Klubu Betterware są zobowiązani do uczestnictwa we wskazanych spotkaniach instruktażowych i naradach organizowanych przez Betterware, do dzielenia się z innymi Członkami Klubu doświadczeniami uzyskanymi we współpracy z Betterware i prezentowania ich na spotkaniach Członków Klubu Betterware.
 12. Żadnemu Niezależnemu Przedstawicielowi/Stałemu Klientowi nie wolno używać w związku z jego działalnością nazwy Betterware lub jej logo, lub jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usług lub wszelkich innych praw do własności intelektualnej, które są własnością firmy Betterware bądź jakiegokolwiek jej oddziału, bez uprzednie pisemnej zgody Betterware lub odpowiedniego oddziału.
 13. Betterware zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia Umowy z Niezależnym Przedstawicielem/Stałym Klientem bez podania przyczyny.
 14. Niezależny Przedstawiciel nie może przenosić praw wynikających z Umowy z Betterware bez uprzedniej pisemnej zgody Betterware. Stały Klient nie może przenosić praw wynikających z Umowy z Betterware.
 15. Członek Klubu Betterware może w dowolnym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie Betterware przez złożenie pisemnego wniosku.

Regulamin pochodzi ze strony www.betterware.pl